Chia sẽ thư viện STL mẫu in 3d.

AK 3D Chia sẽ thư viện STL mẫu in 3d.

Chủ đề này sẽ tập trung chia sẽ với các bạn những trang web có chia sẽ nhiều file STL mẫu in 3d.

http://www.thingiverse.com/popular

http://www.thingiverse.com/newest

http://us.gallery.xyzprinting.com

Bình luận

Bình luận